Torridal


Utsikt over Torridal fra Jonsberget. Foto: Berit Omdal.


Utbredelse og innbyggere
Torridal består av bydelene Mosby og Strai i Kristiansand kommune. Det var 4109  innbyggere i Torridal pr. 1.1.2023 (Mosby 2217 og Strai 1892). 

Torridal består av flere mindre bygdelag og boligområder og var inntil kommunesammenslåingen med Kristiansand 1. januar 1965 en del av Oddernes kommune. Torridal er området nordover fra byen på begge sider av Otra, eller Torridalselva, som også noen kaller den.

Torridal er altså navnet på hele bygda. Det fins ikke noe sted på Strai som heter Torridal, som enkelte tror.Norges geografiske oppmåling 1968. Vedlegg til Kåre Rudjord: Oddernes bygdebok, bygdehistorie, Kristiansand kommune 1974.
(På kartet står det Aukland i stedet for Augland og Høye i stedet for Høie. Riksvei 12 er i dag 9.)På østsida av elva, litt nord for den gamle bygrensa til Kristiansand, ligger Skråstad, Lian, Hagen og Glattetre. Nord for Haus møter vi grensa mot Vennesla.
På vestsida langs rv. 9 fra byen ligger først Langemyr, Ytre Strai, Øvre Strai, Augland og Mosby. På Mosby deler veien seg i to. En mot Vennesla, hvor vi møter Torridalsveien, som går på østsida av Otra, ved Kvarstein bro. (Kvarstein bro utgjør fra gammelt av en markant dialektgrense.)
Nordover mot Setesdal går rv. 9 fra trekanten (nå rundkjøringen) på Mosby videre opp til Høie, hvor vi etter Høie møter grensa mot Øvrebø i Vennesla kommune.Straismoen, eller Ytre Strai. I bakgrunnen Strai Kjøkken og Bad og Straitunet omsorgssenter.
Foto: Harald O. Steen


Til Torridal hører også noen utkantgårder mot vest. Opp fra Høie ligger Espestøl, Stølen og Mestad. På Hesteheia, ikke langt fra Mestad, men rett over grensa til tidligere Songdalen kommune, ligger Greipstadsenderen, hovedsenderen for radio og fjernsyn på Sørlandet. En av de fire bardunene er festet i Torridal! Ved kommunesammenslåingen i 2020 er hele senderen innlemmet i Kristiansand og Torridal.
Aurebekk og Aurebekkvann sett fra Trollheia (196 moh.). Foto: John-Kåre Vederhus.


Langs veien fra Augland til Nodeland i Songdalen finner vi Aurebekk og Rypestøl.

Fra begynnelsen av 1980-tallet ble boligområdet Høietun på Mosby bygd ut. Det kom også boligområde i Gangdalen på Strai, med eneboliger og en boligblokk. I 2014 ble bygdehuset Torheim på Mosby revet, og på tomten står nå et nytt boligkompleks. I 2016 og 2017 ble det bygd boligblokker og rekkehus på Håmoen på Mosby.


Det nye boligområdet på Håmoen. I bakgrunnen til høyre ny barnehage og skole under oppføring. Mosby oppvekstsenter stod ferdig i august 2021. Foto: Frank Dåstøl.Pottemakersletta - slik den kan ha sett ut.


Historikk
Torridal kan vise til radiologisk bekreftelse på bosetting helt tilbake til folkevandringstiden, dvs. de nærmeste århundrene etter Kristi fødsel. Ved utgravninger foretatt av historisk museum i 1974–76 ble det funnet et pottemakerverksted av «uvanlige dimensjoner». Konservator ved historisk museum, Perry Rolfsen, betegnet funnet som det mest omfattende i oldsakssamlingens historie ‒ 55 000 leirkarskår som veide til sammen 138 kg, og som så ut til å stamme fra ca. 900 leirkar. De fant også rester av 14 ovner hvor leirkarene ble brent, flere lager med leire og tuftene av et hus som kan ha vært tørkehus for leirkarene som skulle brennes. Ennå har en ikke funnet maken til et slikt pottemakerverksted i Norden.Fra utgravingene på Augland i 1974.


Infotavla på Pottemakersletta ved krysset Kuliaveien og rv. 9. Foto: Harald O. Steen.


Primærnæringene
Jordbruk, fiske og fangst har i tidligere tider gitt livsgrunnlaget for torridølene, men etter andre verdenskrig er det få gårdsbruk som har gitt tilstrekkelig grunnlag for rimelige vilkår å leve av. På Hagen er det gårdsutsalg av grønnsaker, og på Strai satses det stort på bringebær.


Otra er kjent som en god lakseelv. I toppårene i 1885/1886 ble det meldt inn 10 000 kg fanget laks. Året 1948 var antagelig det beste lakseåret i perioden 1900 fram til storlaksen bukket under på midten av 1950-tallet. På 1990-tallet ble det gjort mye for å rense elva, og laksen kom tilbake. Mer om laksefisket kan du lese i boka Otra - elva med de store laksene av Erling Sandø.
Se filmen Laxefiske i Torridalsåna av Inge Augland her!


Siste søndagen i august arrangerer Otra Laxefiskelag Laksefiskets dag, der de demonstrerer notkast fra Torridalsbåten på gamlemåten. Her fra notkastet 28. august 2022. Foto: Svein Eriksen.Astrid Lian (Lie) i torridalsbåt på åna på 1930-tallet.
Denne båten ble bygd i 1930 av Kåre og Gunstein Lian.Dampbaaden Rap, fra en stumfilm 1905.
Se filmen her!Ytre Mosby og Torve med dampskipsbrygga 1885. Foto: Wilse.Samferdsel
Otra var den dominerende trafikkåra mellom Kristiansand og opplandet i nord i eldre tider. Torve Brygge på Mosby var kanskje det viktigste stoppestedet på ruten mellom Kristiansand og Kvarstein ferjested. Fra Evje Nikkelverk kom det nikkelprodukter med hestetransport fra Evje til Mosby Dampskibsbrygge. Derfra gikk transporten videre til Kristiansand med store føringsprammer. Brygga var også viktig for returtransport av kull og koks til smelteverket på Evje. Også Høie Fabrikker hadde behov for bryggeplass til lasting og lossing av varer til og fra bedriften. Og persontrafikken var stor.
Mosby var et knutepunkt for videre ferdsel nordover mot Setesdal og Vennesla. Men da Setesdalsbanen ble ferdig i 1896, tok jernbanen over, og dampskipstrafikken mistet etter hvert sin betydning.


Høllen, Mosby st. og Øvre Mosby. Mosby st. ligger 7 moh. Foto: Frank Dåstøl.
Fra avdukinga av det historiske skiltet 12. mai 2022.
Til venstre: Harald Sødal, Christianssands Byselskab og
Oddvar Hodne, tidligere distriktssjef i NSB. Foto: Harald O. Steen.


I 1938 kom Sørlandsbanen, og i 1949 ble den elektrifisert. I 1962 ble Setesdalsbanen nedlagt etter 66 års drift, og i 1967 var det slutt med lokaltoget mellom Vennesla og byen, og Mosby st. og mindre stoppesteder ble nedlagt. Riktignok prøvde de med et skoletog i 1991, men det varte ikke lenge. Ia og Linebua sett fra øst. I bakgrunnen Straismoen. Ellers ser vi Sagebakken og Sandbakken.
Foto: Frank DåstølTømmer
Otra ble tidligere brukt til fløtning av tømmer. Straisbommen lå tvers over elva mellom Strai-Ia og Lian. Hvor lenge det har vært bom i elva, vet en ikke. Det er funnet kvittering for leie av bomfeste fra først på 1700-tallet. Bommen var laget av tykke tømmerstokker av furu, 60–80 cm i tverrmål. Tømmer som var merket, ble sortert til de forskjellige mottakerne og plassert i kryssflåter eller stabler. Det var Otterdalen, Kjøita og Lumber som var de store mottakerne.


Linebua på Hegreneset restaurerte historielaget i 2015, med støtte av fylket. Den fikk ny kledning, og nytt spill ble laget.


Linebua sett fra Torridalsveien på østsida av Otra. Foto: Harald O. Steen.Virksomhet i Ia
Strays Træsliberi ble anlagt i Ia ved utløpet av Straisbekken i 1881. Det var planer om en papirfabrikk, men det ble aldri produsert annet enn tremasse her, som ble eksportert til England. Tremassefabrikken ble lagt ned allerede i 1894. Siden har rester av grunnmur og kvernsteiner som ble brukt i produksjonen, ligget delvis skjult i terrenget. Tre av disse steinene har kommunen nå plassert på betongelementer som bordplater i dette flotte kommunale friområdet. Se plakaten på infotavla.
Friområdet Ia blir ferdigstilt av kommunen mai 2017. Foto: Harald O. Steen.


Skifabrikk
På Sagebakken på Øvre Strai la Strai Skifabrikk. Der lagde de bl.a. hoppski av eik.


Ski fra Strai Skifabrikk, 1950-modell. Torridal lokalhistoriske museum.Sagbruk 
Torridal har fra tidlige tider, som mange andre bygdelag, hatt omfattende sagbruksvirksomhet og møllebruk. Rikelig med vann og bekkefar som kunne utnyttes, har gitt grobunn for den slags virksomhet. Av mer kjent og større industri kan nevnes at Lumber Finerfabrikk, startet sin virksomhet på Augland i 1915, den gang het den Norsk Krydsfinerfabrik og var den første kryssfinerfabikken her i landet. Den ble rundt 1920 flyttet til Vågsbygd. Fra 1905 til 1965 hadde Torridal eget kraftverk, Oddernes Kraftstasjon i Auglandsbekken.

På dette kartet, utgitt av historielaget, kan vi se 
hvilke virksomheter som lå langs Auglandsbekken.


Bjørn Aurebekks tegning pryder forsida på kartet over Auglandsbekken.


Auglandskleiva bru. Historielaget fikk restaurert brua i 2005. Bildet er fra naturlosturen langs Auglandsbekken 13. september 2009. Foto: Harald O. Steen.Industri
Ved Høiebekken på Mosby startet Høie Fabrikker sin virksomhet i 1850. I november 2007 fant daværende eier det lite lønnsomt å investere i fornying av bedriften, og den 150-årige hjørnesteinsbedriftens dager var talte og ble lagt ned. En av bygningene rommer Høie Fabrikkutsalg, lenger nede på området er det bobilhotell. Høie Næringspark, som det nå heter, håper å få leie ut resten av bygningsmassen. Se filmen Høie Fabrikker gjennom 150 år av Inge Augland i 2006 her!
Dette maleriet av Scharffenberg henger i fabrikkutsalget.


Det var naturlig at det i sin tid ble produksjon av plaster i Høiebakken. Høie Fabrikker produserte egnede tekstilprodukter, og det ble utviklet lim. Oscar Jebsen, eieren av Høie Fabrikker, etablerte Norgesplaster i 1938 og Snøgg i 1945. De to bedriftene holdt til i samme bygg til begynnelsen av 1970-tallet, da Norgesplaster flyttet til Vennesla. Januar 2018 flyttet også Snøgg til Vennesla, da de to bedriftene slo seg sammen.


I dag huser Høie Fabrikker et fabrikkutsalg og en næringspark der flere bedrifter leier lokaler.
 Foto: Harald O. Steen.


Det har vært et anselig antall småbedrifter som er kommet og blitt borte igjen opp gjennom Torridals nyere historie. Smie og sveiseverksted, metallstøperi, trevarefabrikker, leketøysfabrikk, brus- og kjeksfabrikk og betongvarefabrikk. 


Her på Langemyr ligger mange transportbedrifter i tilknytning til jernbanen.
Til høyre: Returkraft AS. Foto: Frank Dåstøl.


Bedrifter i dag
På Langemyr ligger Contiga (tidl. NorElement) og bilverkstedet Auto Teknikk, Kartevoll maskinentreprenør og en godsterminal for vei og bane, med bedriftene 
Linjegods, Tollpost, Post Nord, DB Schenker og CargoNet.

I 2010 ble forbrenningsanlegget Returkraft AS innviet. Det brenner ca. 130 000 tonn restavfall i året og leverer fjernvarme til sentrum. Les mer!

På Straismoen ligger Strai Kjøkken & Bad. På Kuliaveien har Vennesla Transport etablert seg på området til den tidligere veistasjonen.


Strai Kjøkken har 8000 m2 produksjonslokaler på Strai. Foto: Arne Brøvig.


Bunnpris på Strai. I april 2023 fornyer de butikken. Foto: Arne Brøvig.
Moseid Bakeri på Mosby i 2022. I desember 2023 åpnet de nytt utsalg og nytt
produksjonslokale. I det røde huset er det kafe, og det gamle bygget er nå revet. Foto: Harald O. Steen.


Varaordfører Charlotte Beckmann Finnestad åpner det nye utsalget flankert av
Knut Christian Moseid, Hedli Moseid, Knut Arne Moseid og Knut Moseid. Foto: Cecilie Kyllingstad.


Av næringsvirksomhet for øvrig er det to dagligvareforretninger, Bunnpris på Strai (med Post i butikk) og Rema 1000 på Mosby. På Mosby finner vi også det tradisjonsrike Moseid Bakeri og en bensinstasjon. Av andre virksomheter kan vi nevne elektrofirma, Stokkeland Elektro på Høie og Aurebekk Elektro på Aurebekk, hvor vi også finner blikkenslager, Aurebekk Montasje. I Kuliaveien er det strikkevareutsalg, Hos Janne, og på Straismoen er det en liten gavebutikk, FredLy. Mosby Transportforretning ligger i Ravnåsveien, og i Venneslaveien på Mosby holder Gunvald Mosby til. Han driver bl.a. med brøyting, graving, betongarbeid og tømmerhogst. Bygdas frisørsalong, Ragnhilds frisører, holder til i den gamle stasjonsbygningen på Mosby, og tannlege Lam er i andre etasje på Rema 1000-bygget.

Rema 1000 på Mosby. Shell-stasjonen i bakgrunnen. Foto: Arne Brøvig.


Bygda huser to kjente kunstnere: kunstmaleren Bjørn Aurebekk og forfatteren Terje Dragseth.Bjørn Aurebekk i atelieret på Myren gård. Foto: Harald O. Steen.Torridal Idrettslag ble stifta 15. mars 1923.


Leder Marit Høigilt og ordfører Jan Oddvar Skisland
på jubileumsfesten 15. mars 2023. Foto: Henrik Hanselmann.Klubbhuset på Hommeren. Foto: Torridal Idrettslag.Etter fem sesonger i 5. divisjon rykket A-laget opp til 4. divisjon høsten 2021.Dugnad på skiskytterbanen på Strai 14. november 2020.Foreningsliv
Lag og foreninger har et bredt tilbud til alle aldersgrupper. Vi nevner Torridal Idrettslag, med fotball-, håndball-, orienterings- og skiskytingsgruppe, Torridal skolemusikkorps, Torridal janitsjar, Mannskoret Gaasehud, Otra Laxefiskerlag, Torridal Historielag og Torridal skytterlag. Fritidsetaten vest driver Torridal fritidsklubb med Leksecafe, Junior og UC.

Høietun Speidergruppe måtte dessverre legge ned virksomheten i 2018. Skaperhuset Sør leier nå det gamle speiderhuset på Høietun til forskjellige fritidsaktiviteter for alle aldre.Speiderhuset på Høietun. Skaperhuset Sør holdt til der i to år fra høsten 2019.
 Foto: Inge Augland.I oktober 2021 fikk Skaperhuset Sør leie den gamle barnehagen i Høllen
av Kristiansand Eiendom. Foto: Svein Harald Stangvik.


I Skaperhuset lager de mye forskjellig, også juledekorasjoner.
Foto: Skaperhuset Sør.Torridal kirke stod ferdig i 1978, ved hjelp av stor dugnadsinnsats. Altertavlen (på 200 x 250 cm) er et bildevevteppe av Else Marie Jakobsen, Den oppstandne Kristus. I 2011 ble kirken utvidet med ny menighetssal, kontorlokaler m.m. Kirkekjelleren leies ut til foreninger og private.Torridal kirke.


Ny gravlund og park innviet 3. nov. 2019. Foto: Ole Aleksander Østhassel.


Den oppstandne Kristus, bildevev av Else Marie Jakobsen.Både i kirken og på Mosby bedehus er det et rikt foreningsliv. Etter at Strai bedehus la ned virksomheten, gikk Torridal misjonsmenighet inn som leietaker av bedehuset på Øvre Strai i 2012, men avviklet i 2019.


Mosby bedehus ble innviet 4. november 1990. Det erstattet 
bedehuset som lå omtrent der Rema 1000 er i dag. Foto: Harald O. Steen.


Skoler og barnehager

Mosby skole het tidligere Øvre Torridal skole. Slik så noen av bygningene ut før de ble revet våren 2019. Foto: Inge Augland.

Høsten 2013 endret skolen navnet til Mosby oppvekstsenter, da Dyrestien barnehage ble åpnet
 i samme lokaler. 1. januar 2015 ble også Mosby barnehage lagt innunder paraplyen.
Det nye oppvekstsenteret ble ferdig i august 2021.Mosby oppvekstsenter. Dronefoto: Frank Dåstøl, 15.08.2021.

I 2007 fikk Torridal en ny skole for ungdomstrinnet på vestsida av rv. 9 på Hommeren ‒ etablert i forbindelse med bygging av ny idrettshall og utvidelse av idrettsanlegget på Hommeren. 
 


Ungdomsskolen, som var ny i 2007. Foto: Inge Augland.


På østsida av veien ligger barnetrinnet til Torridal skole. Denne barneskolen het tidligere Ytre Torridal skole. Ved skoleårets start i august 2016 tok skolen i bruk helt en helt ny bygning.


Barneskolen på Hommeren.
 Lydskulpturen er laget av Agata Sander og Trond Nicholas Perry. Foto: Harald O. Steen.


Eventyrskogen barnehage ligger midt i naturen.


Utenom de barnehagene som er nevnt over, har vi Eventyrskogen barnehage og Strai barnehage på Strai, og Høietun barnehage, som eies av Mosby bedehus. Fantebakken familiebarnehage la ned sommeren 2019 etter 19 år i Kuliaveien.Straitunet omsorgssenter og Torridal Legekontor på Straismoen. Foto: Harald O. Steen.


Helse og eldreomsorg
På Straismoen ligger Straitunet omsorgssenter. Nybygget ble åpnet 3. april 2008. Det består av fire avdelinger med 84 langtidsplasser. 23 av disse har et skjermet botilbud for demente. Det er også et dagsenter for eldre i tilknytning til omsorgssenteret. I et tilbygg ligger Torridal Legekontor. Der er også fysioterapeut.Fiskevann. Foto: Harald O. Steen.

Friluftsliv
Torridal byr på mange fine naturopplevelser! Om vinteren er lysløypa på Strai populær. Om sommeren er det mange muligheter til turer i heile bygda. På Høietun og i Mestadveien er det satt opp mange infoskilt med oppgitte avstander. Homevann på Hesteheia er et av vannene det er mulig å fiske i. Ved Hestvann er det en kommunal badeplass med fin sandstrand.

Fra badeplassen ved Hestvann nederst på Høietun. Foto: Harald O. Steen.Det er gode fiskemuligheter i Torridal. I mer enn 20 år har Lonane fiskelag drevet aktiv kultivering av Lonane, Skjeddvann og Homevann. Aktive sjeler i fiskelaget begynte med kalking av vannene for hånd allerede i 1994. I 1997 begynte kalkebåten «Kalkine» å spre ut 30 tonn kalk på et par timer i Homevann. På YouTube finnes en film om den første kalkingen med «Kalkine».

Kalkingen av Homevann 14. juli 2016. Foto: Harald O. Steen.I Skjeddvann kalkes det fortsatt for hånd, og dugnadsgjengen sprer mer enn 300 sekker kalk annethvert år. Kalkmengdene er blitt redusert de siste årene, men en forsterket kalking blir nok snart nødvendig. I tillegg til kalkingen begynte fiskelaget å sette ut et betydelig antall ørretyngel fra Syrtveit klekkeri. Dette er grunnstammen for ørreten i Homevann.

 Syvert Messel og Erling Sandø kalker for hånd (1995).Idrettslaget setter hvert år ut mange orienteringsposter og selger turorienteringskart. De har i samarbeid med bl.a. Midt-Agder Friluftsråd gitt ut turkartet Kulia.
I historielagets temahefte Vandringer langs Straisbekken fra 2016 tar Kåre Brøvig oss med i et variert natur- og kulturlandskap, med skildringer av gårdsdrift og virksomheter som var avhengige av dette vassdraget. Heftet har mange bilder, og forsida er en tegning av Bjørn Aurebekk.      Torridalsstova rommer Torridal lokalhistoriske museum og kontor for historielaget.
Foto: Harald O. Steen.

Museum
Torridal lokalhistoriske museum ble åpnet i kjelleren til Ytre Torridal skole i oktober 2005. Men skolen ble revet etter få år, og alle museumsgjenstandene ble satt på lager. I april 2017 fikk historielaget leie Torridalsstova av kommunen. Huset ligger ved siden av barneskolen på Hommeren. Det nye museet var "ferdig" innredet høsten 2018. 
Bestestua i museet, med bl.a. gyngestol, gitt av Ivar Buås, og husorgel, gitt av Anders Benestvedt. Golvuret er fra Hauen på Aurebekk og er gave fra familien Torvik. Foto: Harald O. Steen.


Innholdsrikt kjøkken.


Høie Fabrikker-rommet i museet. Det gedigne skrivebordet har vi fått av Oscar Jebsen, barnebarn til Oscar Jebsen, mangeårig direktør ved Høie Fabrikker. Foto: Harald O. Steen.
.Dette rommet inneholder mye forskjellig, alt fra barnevogn til ski fra Strai Skifabrikk.
Anders Benestvedt guider elever fra Torridal skole 2. mai 2022. Foto: Harald O. Steen.
I annekset er det blitt plass til skolemuseum. Foto: Harald O. Steen.
Nytt i 2022: Krambua. Foto: Harald O. Steen.Se flere bilder fra museet på hjemmesiden til historielaget.

-------------------------------------

Basert på en artikkel av Inge Augland i 2007. Er siden utvidet og oppdatert, seinest i april 2023.
Finner du feil eller mangler, vennligst kontakt oss!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar